Vil fjerne aldersgrensa for selvbalanserende kjøretøy

Mange er kritiske til å fjerne aldersgrensen på segway og hoverboards

Både Politiet, Vegdirektoratet selv og  trafikksikkerhets-organisasjoner er kritiske til det nye forslaget om å fjerne aldersgrensen på selvbalanserende ståbrett som «hoverboards», «segways» og andre små, elektriske kjøretøy.

TILLATT FOR ALLE? Regjeringa til at alle skal få kjøre selvbalanserende ståbrett (hoverboards), segway og andre små elektriske kjøretøy - og at alle slike kjøretøy og elsykler klassifiseres som vanlige tråsykler. Det er det mange som er imot. FOTO: RAINER JENSEN/dpa
TILLATT FOR ALLE? Regjeringa til at alle skal få kjøre selvbalanserende ståbrett (hoverboards), segway og andre små elektriske kjøretøy - og at alle slike kjøretøy og elsykler klassifiseres som vanlige tråsykler. Det er det mange som er imot. FOTO: RAINER JENSEN/dpa Vis mer
Publisert

I 2014 ble det tillatt å kjøre med selvbalanserende kjøretøy i Norge, etter bestemte regler:

Disse elektriske kjøretøyene er klassifisert som motorredskap og man må være 16 år for å kjøre dem på offentlig vei.

Det er foreldrenes ansvar at aldersgrensen overholdes, og dersom barn under 16 blir tatt kjørende på slike kjøretøy, kan foreldrene miste lappen.

Nå ønsker imidlertid Regjeringen å fjerne 16-årsgrensen .

I tillegg vil de forenkle regelverket rundt alle små elektriske kjøretøy ved å klassifisere dem som sykkel, og å fjerne forsikringsplikten.

Dette vil bety at du kan bruke dem som en sykkel, på alle områder som du kan bruke en vanlig sykkel - altså der det ferdes andre gående og syklende.

Det er Vegdirektoratet som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, har hatt ansvar for å utarbeide forslaget til det nye regelverket.

Dette forslaget har nå vært på høring, og det er mange som er kritiske til å fjerne aldersgrensa:

Både Politiet, Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforening, bilistorganisasjonen KNA og Trafikksikkerhetskontoret i Vegdirektoratet er kritiske til en fjerning av aldersgrensa.

I tillegg er det flere som uttrykker betenkeligheter både med tanke på hva et frislipp av denne typen kjøretøy på områder hvor det er mange myke trafikanter, kan medføre av økt risiko for ulykker.

- Når Politiet og Trygg Trafikk er skeptiske, må vi ta det opp til vurdering

- Vi jobber nå med å gå gjennom innspillene som har kommet, og å vurdere om vi kommer til å gjøre endringer i forhold til forslaget som har vært ute på høring, sier Kurt Ottesen i kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet.

Ottesen hevder overfor Dinside at mange er positive til det nye forslaget som foreligger, men bekrefter også overfor Dinside at noen instanser er negative til forslaget - og da spesielt til punktet om en fjerning av aldersgrensa.

- Det er kanskje det viktigste momentet som vi diskuterer internt her nå, og vi ser på hva vi skal gjøre; om vi skal opprettholde forslaget som nå foreligger eller om vi skal se på om det skal settes en grense - og i så fall hvilken grense dette skal være, forteller Ottesen.

- Det er klart at når instanser som Politi og Trygg Trafikk er skeptiske til å ta bort aldersgrensen, er det klart at vi må ta det opp til vurdering. Og vi må ta en utsjekk med Samferdselsdepartementet om de er enige med den konklusjonen vi kommer frem til, sier han videre.

Ifølge Ottesen, har de som mål å konkludere innen utgangen av mai. Dette må så sendes videre til Samferdselsdepartementet.

Trafikksikkerhetskontoret i Vegdirektoratet vil ikke fjerne aldersgrensen

Det er ikke kun eksterne instanser som er uenige i en eventuell fjerning av aldersgrensen for kjøring av elektriske kjøretøy som hoverboards og andre selvbalanserende kjøretøy.

Trafikksikkehetskontoret i Vegdirektoratet skriver i en høringsuttalelse at de er kritiske til at det vurderes å fjerne alderskravet for bruk av små elektriske kjøretøy, og etterlyser dokumentasjon for å kunne si noe om trafikksikkerheten for barn på denne typen kjøretøy.

- Ja, vi er litt skeptiske til å fjerne alderskravet, med bakgrunn i det som står i høringsnotatet; det er en del dokumentasjon på at barn i aldersgruppen opp mot 12 år kanskje ikke innehar evnen til å vurdere trafikken godt nok, sier saksbehandler Eireen Therese Bjørk i kontor for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet, til Dinside.

Hun sier videre at de ønsker at det sees nærmere på forskningen og på hva som gjøres i andre land.

Ottesen sier til Dinside at de tar innspillet til etterretning og at dette vil gjennomgås sammen med de andre innspillene fra høringen.

Disse er kritiske til å fjerne aldersgrensa

Politiet, Trygg Trafikk, Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA), Nordland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Syklistenes Landsforening og Trafikksikkerhetskontoret i Vegdiretoratet er blant instansene som uttrykker uenighet med at aldersgrensa fjernes.

Politidirektoratet skriver i sitt høringssvar at de primært ikke støtter forslaget om oppmyking og utvidelse av regelverket for bruk av små elektriske kjøretøy.

De etterlyser også mer fokus på trafikksikkerheten, ulykkesrisikoen og hva en fjerning av aldersgrensen samt teknologisk utvikling og fallende priser på denne typen produkter, vil gjøre med utbredelsen.

«Grunnlaget for oppdraget forstås å være forankret i en overordnet politisk målsetting om å forenkle regelverket, og et ønske om deregulering med større handlefrihet for borgerne. Politidirektoratet vil generelt påpeke at mulige negative effekter forslaget kan medføre for trafikksikkerheten etter vår oppfatning i begrenset grad er beskrevet og drøftet i høringsnotatet,» skriver Politidirektoratet.

«Dersom forslaget gjennomføres må det påregnes flere kjørende trafikanter (syklende) som vil dele de samme ferdselsområder som gående og andre kjørende med økt risiko for ulykker og personskader.»

Politidirektoratet, Oslo politidistrikt og UP anbefaler alle at det settes alderskrav.

Trygg Trafikk uttrykker at de er kritiske til å fjerne alderskravet. De påpeker at argumentet at det ikke er registrert at denne gruppen er mer utsatt for ulykker ikke er relevant - fordi det ikke har vært lov for barn under 16 å kjøre små elektriske kjøretøy - men de uttaler at det er grunn til å tro at bruken vil øke betydelig dersom aldersgrensen opphøres.

De foreslår et alderskrav på 12 år - og et hjelmpåbud for de under 15.

Syklistenes landsforening uttrykker også betenkeligheter med hvilken innvirkning dette kan ha på barn og unges aktivitet, som allerede er en utfordring:

«Oppheving av 16-årsgrensen åpner for at mindre barn kan operere et el-drevet kjøretøy med vekt opp til 70 kg og med en maks hastighet på 20 km/t. Myndighetene bør være bevisst på at dette kan få uheldige konsekvenser ikke bare for trafikksikkerheten, men også for fysisk aktivitet i befolkningen», skriver Syklistenes Landsforening i høringssvaret.

Nordland Fylkeskommunes trafikksikkerhetsavdeling uttaler bekymring for konflikter mellom de ulike trafikantgruppene på områdene for myke trafikanter - og at dette kan øke faren for ulykker.

De ønsker også en aldersgrense på mellom 8 til 12 år - og et hjelmpåbud.

Dette er forslaget som har vært på høring:

Dette skriver Vegdirektoratet på sine nettsider. Der kan du også lese hele høringen:

  • Videre foreslås det utvidelse av definisjonen av rullestol, samt at små elektriske kjøretøy og elsykkel fritas forsikringsplikt.
  • Forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy for én person (føreren) regnes som sykkel dersom de er innenfor nærmere fastsatte størrelsesgrenser (lengde, bredde og vekt) og har en konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Dette betyr blant annet at det ikke er noen aldersgrense for fører.
  • Utvidelse av definisjonen av rullestol går ut på at man fjerner kravet til antall hjul, som i dag er minimum tre. Dette betyr at tohjuls rullestoler med selvbalanserende teknologi faller inn under definisjonen.
  • Når det gjelder forholdet til bilansvarslovgivningen, innebærer forslaget at både elsykler og små elektriske kjøretøy skal behandles slik som vanlige sykler, altså at eier ikke har noen plikt til å tegne ansvarsforsikring og at forsikringsselskapene i fellesskap ikke plikter å dekke skade som slike kjøretøy forårsaker.
  • Samme aktsomhetskrav som for syklistene
  • Som en følge av høringsforslaget vil disse kjøretøyene unntas fra både forsikringsplikten etter bilansvarsloven og forsikringsselskapenes kollektive ansvar. For fører av små el-kjøretøy, inkludert ståhjuling, vil gjeldende regler om førerens tilstand og aktsomhet gjelde, men de vil ikke omfattes av alminnelig promillegrense og mobilbruksforbudet.

Tekniske krav

Klassifisering som sykkel vil innebære at det ikke er godkjenningsplikt, og heller ingen regis­trerings­plikt. Fører av kjøretøyet har ansvaret for at det oppfyller vilkårene for å kunne anses som sykkel.

I dag er det en rekke tekniske krav til selvbalanserende kjøretøy. Du kan lese alle her.

Forslaget til de nye tekniske kravene er ganske like som de er per i dag:

  • Kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser. Det stilles også krav til bremsekraft. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende det som brukes på sykkel.
  • Det kan imidlertid gis unntak fra disse kravene der slikt utstyr ikke kan monteres. Det vil ikke være krav om bruk av hjelm. Det vil heller ikke stilles krav om obligatorisk opplæring.

Les også:

Ståhjuling tok fyr etter lading

Forbudt å ta med ståbrett og enhjulinger på fly

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer