Tilbakekaller fritidsbåter

Myndighetene har sendt ut tilbakekalling på båter fra Rana Plast - men produsenten nekter.

TILBAKEKALLES: Sjøfartsdirektoratet har utstedt tilbakekalling på alle modellene Rana 430 og Rana 540 som er solgt siden 2014 - samt utstedt salgsstans på de som er i salg nå, på grunn av manglende CE-merking. Produsenten er imidlertid uenig i vedtaket, også etter at klagen ble avvist av Nærings- og fiskeridepartementet. Forbrukerrådet sier at manglende CE-merking er et brudd på forbrukerkjøpsloven og at forbrukere kan ha krav på refusjon av kjøpesummen. Foto: Farligeprodukter.no
TILBAKEKALLES: Sjøfartsdirektoratet har utstedt tilbakekalling på alle modellene Rana 430 og Rana 540 som er solgt siden 2014 - samt utstedt salgsstans på de som er i salg nå, på grunn av manglende CE-merking. Produsenten er imidlertid uenig i vedtaket, også etter at klagen ble avvist av Nærings- og fiskeridepartementet. Forbrukerrådet sier at manglende CE-merking er et brudd på forbrukerkjøpsloven og at forbrukere kan ha krav på refusjon av kjøpesummen. Foto: Farligeprodukter.no Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Sjøfartsdirektoratet har utstedt tilbakekalling av to modeller fra Rana Plast: Rana 430 og Rana 540 - og alle varianter av disse modellene.

Tilbakekallingen gjelder alle båter av de aktuelle modellene som er solgt fra 2014 og fram til i dag. I tillegg er det utstedt salgsstans på modeller som er i salg.

Men produsenten er uenig i vedtaket.

- Båtene mangler CE-merking

Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for blant annet fritidsbåter, hvor de skal påse at fritidsbåter og utstyr som tilbys i Norge tilfredsstiller relevante krav, som CE-merking.

Og det er nettopp CE-merking Sjøfartsdirektoratet mener at disse båtene mangler.

Alle fritidsbåter som selges i Norge må være CE-merket - og produsenten må kunne framvise gyldig dokumentasjon på dette. Det er krav til CE-merking av fritidsfartøy blant annet for å sikre at båter som ikke oppfyller krav til teknisk utførelse, ikke settes på markedet i EU/EØS området hvor de potensielt kan utgjøre en risiko for forbrukerne.

Produsenten Rana Plast er imidlertid uenig, og har bestridt vedtaket helt siden det første gang ble gjort i februar 2019.

De bestrider fremdeles vedtaket også etter at klagesaken er behandler av Nærings- og fiskeridirektoratet - som 2. desember 2019 konkluderte med at tilbakekallingen skal opprettholdes.

FARLIGE PRODUKTER: Rana 540 og Rana 430 annonseres tilbaketrukket på nettsiden Farligeprodukter.no, hvor du finner oversikt over produkter som myndighetene har vurdert, direkte eller indirekte, at kan være skadelig for deg, samt en anbefaling om hva du bør gjøre. Skjermdump: Farligeprodukter.no
FARLIGE PRODUKTER: Rana 540 og Rana 430 annonseres tilbaketrukket på nettsiden Farligeprodukter.no, hvor du finner oversikt over produkter som myndighetene har vurdert, direkte eller indirekte, at kan være skadelig for deg, samt en anbefaling om hva du bør gjøre. Skjermdump: Farligeprodukter.no Vis mer

Dette sier tilbakekallingen

I tilbakekallingen, som du kan se på nettsida farligeprodukter.no, står det:

«Rana Plast AS kan ikke dokumentere oppfyllelse av krav til CE merking av fritidsbåter for flere modeller, bl.a. Rana 540. og Rana 430.

Hvorfor er produktet farlig? Båten er ikke CE-merket.

KRAV: Det er krav til CE-merking for fritidsbåter som skal omsettes i Norge. CE-merket viser at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig. Foto: DSB
KRAV: Det er krav til CE-merking for fritidsbåter som skal omsettes i Norge. CE-merket viser at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig. Foto: DSB Vis mer

Produsenten kan ikke dokumentere at båten oppfyller grunnleggende krav til fritidsbåter. De grunnleggende kravene omfatter bl.a. stabilitet og oppdrift, styrke, brannbeskyttelse, beskyttelse mot fall over bord etc.

Produkter satt på markedet etter 2014 skal tilbakekalles, det vil si at ansvarlig produsent skal kalle tilbake båter fra forbruker. Nye båter kan heller ikke selges. Ta kontakt med produsent for nærmere informasjon.»

I tilbakekallingen er det også bemerket at Sjøfartsdirektoratets vedtak om tilbaketrekking og tilbakekalling er påklaget - men de skriver at klagen er behandlet av Nærings- og fiskeridirektoratet og vedtaket opprettholdes.

Produsenten: - Det er ikke rett

Dinside har vært i kontakt med Rana Plast for en kommentar til tilbakekallingen og for å høre hva de vil foreta seg for å nå ut til kundene som har de aktuelle båtene.

Vi har bedt om svar på følgende:

  • Hvor mange båter er det snakk om, som er solgt siden 2014?
  • Hva tenker dere om tilbakekallingen?
  • Hvorfor har dere ikke iverksatt tiltak for å tilbakekalle båter fra forbrukerne?
  • Hvorfor selger dere fremdeles båter som det er utstedt tilbakekalling og salgsstans på?
  • Hva vil dere foreta dere for å nå ut til kunder som har disse båtene?

Daglig leder i Rana Plast svarer ikke direkte på noen av våre spørsmål.

Han henviser i en e-post til sin advokat, og hevder at dette kun gjelder gamle modeller som ikke er i produksjon. Videre uttaler han:

LIVSFARLIG: EU-test av hårfønere, krølltenger og rettetenger avslører alvorlige feil som kan forårsake elsjokk og brann. Video: Ingebjørg Iversen / Dinside Vis mer

- Jeg anbefaler dere å ikke publisere dette, da det ikke er rett. Og det er båter som ikke produseres, skriver daglig leder i Rana Plast til Dinside.

På spørsmål hva de uansett vil foreta seg med tanke på båtene som allerede er solgt, og som er omfattet av tilbakekallingen, svarer Pettersen igjen at dette er båter som ikke er i produksjon – og han hevder at båtene var godkjent av International Marine Certification Institute (IMSI, red.anm.) i 1996, med seinere oppdateringer. Han hevder videre at dette er en feil fra departementet.

Daglig leder henviser også til en advokat, men da Dinside tar kontakt med denne advokaten, uttaler han at han ikke kjenner saken og ikke har vært engasjert eller involvert i den - og at han dermed ikke kan komme med noen uttalelse i saken.

Produsenten hevder at båtene er gode og trygge båter som skal være bygget på samme måte som tidligere modeller som i sin tid var godkjent av Veritas og bygget etter Nordisk Båtstandard.

Dette er CE-merking

CE-merket finnes på en rekke ulike produkter, på alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer.

Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet – «la Communautè Europèenne».

Det er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.

Merkingen skal være synlig, leselig og permanent på produktet, alternativt på emballasjen eller medfølgende dokumenter.

Den nødvendige tekniske dokumentasjonen skal oppbevares av produsenten i 10 år og skal på anmodning stilles til rådighet for myndighetene.

Et produkt som ikke er merket, feilaktig merket eller som er merket, men som ikke oppfyller sikkerhetskravene, vil bli krevd trukket tilbake fra markedet.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Standard.no

Departementet: - Klage tas ikke til følge

Men produsenten har ifølge Sjøfartsdirektoratet ikke kunnet framlegge dokumentasjon om at båtene produsert etter 2014 oppfyller kravene til CE-merking.

Dette påpekes også i Nærings- og fiskeridepartementets konklusjon av behandling av klagesaken:

«Departementet vil her bemerke at det verken er framlagt dokumentasjon som viser at tidligere båtmodeller ble produsert i samsvar med det gjeldende regelverket, eller at det er dokumentert at dagens båter følger samme produksjonsmetode som tidligere. Etter hva vi har skjønt har produksjonen endret seg og blitt flyttet ut av Norge.»

De understreker at de slutter seg til Sjøfartsdirektoratets vurdering:

«Departementet er i det vesentligste enig i direktoratets (Sjøfartsdirektoratet, red. anm.) vurdering av saken, og slutter seg til denne. Vi kan ikke se at klager har framlagt nødvendig dokumentasjon som viser at båtmodellene Rana 430 og Rana 540 oppfyller kravene til CE-merking, hvilket er påkrevet ved omsetning av fritidsbåter i Norge og EØS-området. Herunder kan vi ikke se at påstanden om at båtene er bedre enn noen gang er underbygget ved uavhengige tester av båtene, eller ved at det er påvist samsvar med kravene,» skriver Nærings- og fiskeridepartementet 2. desember 2019 i sin konklusjon etter behandlingen av klagesaken.

Saken startet i 2018

Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, forteller til Dinside at det første vedtaket om tilbakekalling ble gitt 2. februar 2019, etter en lang periode med dialog for å forsøke å finne en løsning.

- Dette har ikke produsent fulgt opp og da hadde ikke direktoratet annet valg enn å vedta tilbakekalling, sier Aarhus.

Saken startet allerede i april 2018, da Sjøfartsdirektoratet for første gang etterspurte CE-dokumentasjon på flere modeller fra Rana Plast.

Aarhus forteller at produsenten påklaget vedtaket i mars 2019, men at produsenten fremdeles ikke kunne vise dokumentasjon på båtene etter utveksling av påstander og informasjon fram mot sommeren, og i august ble saken sendt til klagebehandling i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Tilbakekallet av båtmodellene Rana 430 og Rana 540 gjelder alle båter som er satt på markedet av nåværende eier i Rana Plast AS.

- Sjøfartsdirektoratet registrerer at til tross for at vedtaket er opprettholdt så ligger en av båtmodellene fortsatt til salgs på Finn fra produsent, samt på nettsida til firmaet. Dette finner direktoratet ikke akseptabelt og jobber med å få iverksatt tiltak som sikrer at vedtaket gjennomføres. Dette er viktig med tanke på sikkerhet samt at kunder ikke kjøper et produkt som er tilbakekalt, sier Aarhus til Dinside.

Han bekrefter at vedtaket om tilbaketrekking gjelder for alle varianter av modellene, også de som fremdeles ligger til salg hos forhandleren.

- Vedtakets ordlyd er Rana 430 og Rana 540. Det er ikke dokumentert at noen av variantene heller oppfyller kravene og alle variantene av 540 inngår følgelig i vedtaket, sier Aarhus.

- Hva er det som kan være farlig med disse båtene?

- Det er vanskelig å si konkret hvilken risiko dette innebærer, nettopp fordi en dokumentasjon skal vise at båtene er produsert i henhold til de krav som gjelder – som igjen er satt ut fra et sikkerhetsaspekt. Produsenten hevder det er gode båter, men dette er noe som selvsagt må dokumenteres for at det skal være gyldig, sier Aarhus.

- Kommer ikke til å sitte rolig og se på

Aarhus sier videre at de nå jobber med å vurdere hvilke virkemidler de har for å sikre at produsent følger opp tilbakekallingen.

- Vi kommer ikke til å sitte rolig og se på at båter som er tilbakekalt fortsatt markedsføres og selges, sier Aarhus til Dinside.

For å framtvinge oppfyllelse av tilbaketrekking sendte Sjøfartsdirektoratet 19. desember en henvendelse til NFD for å vurdere å ilegge tvangsmulkt.

Dinside har ikke greid å finne ut hvor mange båter som er rammet av tilbakekallingen. Produsenten har ikke svart på vår forespørsel om antall, og det finnes ingen offentlige registre å søke i, da det ikke er krav til registrering av denne båttypen i skipsregisteret.

- Dette er en mangel etter forbrukerkjøpsloven

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, understreker overfor Dinside at det er et krav om CE-merking av denne produkttypen og at det vil være en mangel etter forbrukerkjøpsloven dersom dette ikke kan forevises.

- Fritidsbåter med skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket før disse kan settes på markedet eller tas i bruk for første gang i EØS-området.

- Vi kjenner ikke dette spesielle tilfellet, men båter som mangler CE-merket vil ha en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Produktet vil være ulovlig å selge. Kundene vil ha krav på å få utlevert et produkt som tilfredsstiller kravene til merking. Hvis selger ikke leverer godkjent produkt, vil kunden fort ha krav på pengene tilbake, sier Iversen til Dinside.

Han forteller også at forbrukeren kan ha krav på refusjon av kjøpesummen:

- Hvis det skjer ulykker som skyldes den manglende CE-merkingen, vil selskapet kunne bli ansvarlig for skadene. I tillegg kan forbrukeren i de fem første åra etter at båten var ny, kreve at feilene rettes opp eller at kjøpesummen refunderes, sier han videre.

-Forbrukerrådet forventer uansett at Rana Plast håndterer dette på en ryddig og ordentlig måte, slik at kundene som har fått båter som mangler CE-merking får godkjent båt eller pengene igjen, uttaler Iversen.

Han forteller at Forbrukerrådet kan mekle i saken dersom kjøper og selger ikke blir enige.

- Dersom meklingen ikke fører fram, kan saken avgjøres med bindende virkning hos Forbrukerklageutvalget.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer