Dette sier fastprisavtalen

Til glede for våre lesere, har vi her lagt inn hele bransjeavtalen for bøker. I løpet av året må regjeringen og stortinget beslutte om bransjen skal tillates å fornye den fra januar neste år.

Publisert
Sist oppdatert

Dette sier fastprisavtalen

  1. Store kjeder gir dyrere bøker


1998-06-25
(med endringer pr. 01.03.2001)

BRANSJEAVTALE for omsetning av bøker mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening

Bransjeavtalen er inngått av Den norske Forleggerforening (DnF), heretter kalt forlag, og Den norske Bokhandlerforening (DnB), heretter kalt bokhandel, på vegne av sine medlemmer. Avtalen regulerer forholdet mellom det enkelte forlag og den enkelte bokhandel som gjennom sine respektive foreninger står tilsluttet avtalen. Tilsvarende regulerer avtalen forholdet forlagene imellom og bokhandlene imellom. Bransjeavtalen er også forpliktende for alle former for sammenslutninger av enkeltforlag og enkeltbokhandel. Nærmere definisjoner er gitt i vedlegg 1.

§ 1. BRANSJEAVTALENS FORMÅL

Bransjeavtalens formål er å fremme kultur- og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse og bidra til å styrke norsk språk og skriftkultur.

Avtalen skal bidra til å opprettholde en effektiv norsk bokutgivelse med bredde i emner og kvalitet.

Avtalen skal videre fremme salg av bøker gjennom en rasjonell distribusjon og et effektivt, desentralisert bokhandlernett, slik at tilgjengelighet og valgfrihet for forbrukerne ivaretas.

§ 2. VIRKEMIDLER

2.1. Bokhandlene som forlagenes hovedforhandler
Bokhandlene og sammenslutninger av disse som gjennom DnB er part i bransjeavtalen, er gjennom et desentralisert og landsdekkende butikknett hovedforhandler av bøker utgitt av forlagene. Herunder har bokhandlene enerett til salg av forlagenes bøker i bokgruppe 1.1. og 1.2.

Rett til å være forlagenes forhandler etter denne avtalen tilkommer dem som av antagelsesnemnden er godkjent som bokhandel (se vedlegg 1).

Avtalen omfatter alle bøker fra DnFs medlemsforlag (vedlegg 2).

2.2. Skaffeplikt og leveringsplikt
Alle bokhandler og filialer har, etter forespørsel fra kundene, plikt til å skaffe de bøker som finnes på lager hos forlagene. Forlagene har normalt leveringsplikt overfor bokhandlene.

2.3. Lagerplikt og gjenkjøpsplikt
Med tanke på bevaring og utvikling av norsk skriftkultur og verdifull oversatt litteratur tilbyr forlagene følgende abonnementsordninger (A, B og C):

A. Bøker oppmeldt til innkjøpsordninger administrert av Norsk kulturråd
B. Bøker i bokgruppe 3, 4, 5 og 6
C. Bøker i bokgruppe 2

Bokhandel og filial som deltar i disse ordningene vil få førsteeksemplarer tilsendt uoppfordret, til førsteeksemplarabatt, og har ikke rett til å returnere slike eksemplarer. I tillegg til førsteeksemplarrabatt yter forlagene sortimentsrabatt. Bokhandel og filial som har avtale med forlagene iht. denne ordningen har i utgivelsesåret og det påfølgende kalenderår plikt til å bestille nytt eksemplar når boken er utsolgt.

For å bidra til spredning av viktige bøker omfattet av innkjøpsordninger administrert av Kulturrådet, kan bokhandel som ikke har abonnementsavtale bestille titler i bokgruppe 3 og 4 med spesialrabatt på ett eksemplar ved første gangs bestilling i utgivelsesmåneden pluss en måned.

Disse ordningene er administrert av DnF og bokhandel/filial forplikter seg eventuelt til å ta del i ordningen(e) ved en skriftlig bekreftelse til DnF. Den enkelte bokhandel kan når som helst tiltre eller gå ut av ordningen(e), med 30 dagers varsel.

Bøker med spesiell lokal tilknytning kan forlaget unndra fra lager- og gjenkjøpsplikten.

2.4. Den faste bokpris
Forlagene fastsetter bokens utsalgspris. Prisendring kan tidligst skje ett kalenderår etter utgivelsesåret for alle bøker i bokgruppene 2-7 og for periodiske utgivelser når ny utgave foreligger. Forlagene kan forlenge fastprisperioden, etter direkte informasjon til hver bokhandel om de enkelte titler, men da med full returrett for bokhandelen.

Forlagene plikter å påse at den faste bokpris overholdes i alle salgskanaler og for alle bokgrupper, kun med de unntak som er gitt i denne avtalen.

For bokklubber forplikter forlagene seg til å påse at prisdifferansen for deres bøker ikke overstiger 25 % i.f.t. den faste bokpris.

Til offentlige bibliotek, som driver ordinært utlån, med allmenn og åpen publikumsadgang, kan bokhandel og forlag gi inntil 20 % rabatt for bøker i bokgruppe 2 - 7.

Bokhandelen kan gi inntil 7 % rabatt til grunnskolene på bøker i bokgruppe 1.1 ved skriftlig bestilling mottatt i perioden 1. mai - 1. juli.

Bokhandelen kan gi inntil 5 % rabatt på én hovedordre til skoler i videregående opplæring på bøker i bokgruppe 1.2 ved skriftlig bestilling mottatt i perioden 15. juni – 1. august. Bestilling må komme fra og levering skje til de enkelte skolene.

Bokhandel og forlag kan gi følgende rabatt av samme tittel for bøker i bokgruppene 2.2-7:

10 - 24 eks - 5 % rabatt
25 - 49 eks - 10 % rabatt
50 - 99 eks - 15 % rabatt
100 - 249 eks - 20 % rabatt
250 - 499 eks - 25 % rabatt
500 el. flere - fri rabatt

Bokhandelen kan tilby redusert pris på ikke-fastprisbundne bøker ved kjøp av nye bøker i bokgruppene 2.2, 3, 4, 5, 6 og 7.

2.5. Fellesnedsettelser
Fellesnedsettelser (Mammut) kan kun arrangeres av de to foreninger i fellesskap.

§ 3. HANDELSBETINGELSER

3.1 Førsteeksemplarrabatt og sortimentrabatt
Det gis førsteeksemplarrabatt og spesialrabatt ved kjøp av bøker som omfattes av bestemmelsene i § 2.3. Førsteeksemplarrabatten i bokgruppene er 70 % og spesialrabatten 60 %, begge beregnet av bokens faste utsalgspris.

Bokhandler som har inngått avtale iht. §2.3 gis følgende sortimentsrabatt:

Abonnementsordning Rabatt Rabattgrunnlag er kjøp i bokgruppene
A 1 % 3-6
B 2 % 3-6
C 2 % 2

Sortimentsrabatten gis av bruttobeløpet på samlet innkjøp (utover førsteeksemplaret) fra forlagene av bøker innenfor de nevnte bokgrupper.

3.2. Skolebøker*
I bokgruppe 1.1 gir forlagene 23 % grunnrabatt. Forlagene yter i tillegg en tidligordrerabatt på 2 % på inntil tre hovedordre mottatt i perioden 1.5.-1.7., hver fakturert og levert i èn forsendelse.

I bokgruppe 1.2. gir forlagene 25 % grunnrabatt.

Det er adgang til retur av bøker i bokgruppe 1.1 og 1.2, dog ikke i desember. All retur belastes med 5 % avgift beregnet av utsalgspris. Ved årets slutt justeres denne sats i henhold til følgende skala:

Returprosent: Returavgift:
0-5 % 2,5 %
5-10 % 5,0 %
10-15 % 10,0 %
15-20 % 15 %
>20 % 17,5 %

Retur beregnes av samlet årskjøp fra den enkelte distribusjonssentral. For disse bøkene betaler bokhandelen frakten. Ved utsendelse av nye bøker i gr. 1 skal forlagene tilbakekalle tidligere utgaver og kreditere bokhandelen uten returavgift. Frakt ved retur av tilbakekallelser, uforlangte bøker, feilekspederte og defekte bøker betales av forlagene.

Betalingsbetingelser for hovedkonto er leveringsperiode på 2 – to – måneder. Levering over denne konto forfaller til betaling per 30 dager etter leveringsperioden (termindato) med 2 % kontantrabatt, alternativt betaling per 45 dager etter leveringsperioden uten kontantrabatt. Skolebøker skal være på separat faktura. Diskonto betales av bokhandleren. Uoppgjort forfalt saldo belastes med 1,5 % ved månedens utløp. Morarente reguleres i takt med alminnelig rentenivå.

Innen 30.05.99 skal det være inngått nye handelsbetingelser for bokgruppe 1.

3.3. Bokgruppene 2-7
Den enkelte bokhandel, eller sammenslutninger av bokhandler (kjeder e.l.), inngår individuelle avtaler med forlag når det gjelder handelsbetingelser i bokgruppene 27.

3.4. Leveringsbetingelser for gr. 1-7
Forlaget leverer fraktfritt (C+F) godsterminalen på bokhandlerens sted, hvis ikke annet er avtalt gjennom individuelle avtaler.

§ 4. ØVRIGE SALGSKANALER

4.1. Direkte salg og andre salgskanaler
Forlagene kan selge bøker i bokgruppe 2-6 direkte til forbruker og forhandler. Forlagene forplikter seg til ikke å selge bøker i bokgruppene 1.1 og 1.2 gjennom andre salgskanaler enn bokhandel.

4.2. Bokklubber
Forlagene forplikter seg til å påse at prisdifferansen på deres bøker som tilbys gjennom bokklubber ikke overstiger 25 % i forhold til den faste bokpris, at forlagets bøker ikke tilbys som velkomstbøker ved medlemsverving i bokklubber før 9 måneder etter utgivelsen, dog ikke i utgivelsesåret, og at forlagets bøker ikke inngår i bokklubbenes vervekampanjer i perioden 15.11. - 24.12.

§ 5. ANDRE BESTEMMELSER

5.1. Dispensasjon
I særlige tilfeller kan dispensasjon fra avtalen gis av de to foreninger i fellesskap.

5.2. Endringer og fortolkninger
Mindre endringer og justeringer kan gjennomføres ved forhandlinger mellom partene uten hensyn til oppsigelsesfristen. Avtalepartene er enige om at fortolkninger av bransjeavtalen og de enkelte bestemmelser i denne tilligger foreningene i fellesskap.

5.3. Mislighold
Brudd på denne avtales bestemmelser kan påtales og om nødvendig forfølges rettslig av hver av de to foreninger, ethvert forlag og enhver bokhandel eller sammenslutninger av disse som gjennom sin forening står tilsluttet bransjeavtalen.

Ytterligere forplikter hver av organisasjonene seg til, innen rammen av den enkelte forenings vedtekter, å treffe passende tiltak overfor egne medlemmer som måtte gjøre seg skyldig i brudd på bransjeavtalens bestemmelser.

5.4. Voldgift
Dersom de to foreninger gjennom forhandlinger ikke kan komme til enighet om forståelsen av enkelte bestemmelser i bransjeavtalen, er partene enige om at slike tvistespørsmål kan avgjøres ved voldgift. Partene oppnevner en representant hver, samt en felles oppmann. Blir man ikke enige om oppmann, oppnevnes denne av justitiarius i Oslo Byrett.

5.5. Avtalens varighet
Denne avtale gjelder fra 1.1. 1999 til 31.12.2004. Avtalen kan, av hver av foreningene som er parter i avtalen, bringes til opphør ved skriftlig varsel der oppsigelsestiden er ett år. Samtlige forlag, bokhandlere og sammenslutninger av disse som per oppsigelsestidspunktet er medlemmer av en av de to foreninger og derigjennom forpliktet av avtalen, er forpliktet til å etterleve avtalens bestemmelser fram til det tidspunkt oppsigelsen trer i kraft. DnF og DnB forplikter seg til å ha bestemmelser i sine vedtekter som reflekterer dette forhold.

Oslo 25.6.98

--------------------------------------------- --------------------------------------------
Den norske Bokhandlerforening Den norske Forleggerforening

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer