Her er klagebrevet til Netcom

Se paragrafene under Lov om forsikringsavtaler nederst i artikkelen.

Publisert
Sist oppdatert

Navn Mellomnavn Etternavn
Gateadresse
Postnummer og sted
Mobilnummer

NetCom Skadeavdeling co/
White Label Affinity Services AS
Postboks 434 Skøyen
0213 Oslo

Til Netcom Skadeavdeling

Vedrørende avslag på forsikringsdekning.

Etter samtale den 22.07.08, vil jeg med dette rette en klage på avslaget på forsikringsdekning som ble begrunnet i forsikringsavtalens pkt. 5.

Hendelsesforløpet:
Skaden oppsto ved at jeg (Navn Mellomnavn Etternavn) ikke hadde på meg linser, skulle svare en ringende mobiltelefon, og med dette endte med å miste mobiltelefonen i gulvet. Det er på det rene at uhellet verken oppsto med forsett eller grov uaktsomhet, og jeg er med dette uten ansvar jf. Lov om forsikringsavtaler (FAL) § 4-9 (3) jf. FAL §4-9 (1) og (2). På bakgrunn av fallet mistet mobiltelefonen en av- og på knapp, og det foreligger med dette tilstrekkelig årsakssammenheng mellom hendelsen og skaden som oppsto.

Avslaget fra deres side på spørsmålet om forsikringen dekket uhellet, ble begrunnet i avtalens punkt 5, da det ble hevdet at uhellet ikke er en ”skade på mobiltelefonen som følge av en plutselig og uforutsett ytre årsak, knyttet til et bestemt skadetidspunkt”. Etter samtale over telefon ble jeg fortalt av en kundebehandler at skaden kun hadde blitt dekket og hadde blitt regnet som et ”ytre forhold”, dersom en tredjeperson var inne i bildet, eksempelvis dersom jeg ble dyttet og som følge av det hadde mistet mobiltelefonen min. Jeg ser dette som et klart tolkningsspørsmål. En naturlig språklig forståelse av hva som ligger i ”ytre forhold” kan typisk være forhold utenfor en persons kontroll, i dette tilfellet uhell. Det er på det rene at uaktsomhet dekkes av FAL § 4-9 (3), og loven kan heller ikke fravikes til skade for en forbruker jf. FAL § 1-3 (1), dermed må også ren uaktsomhet dekkes av forsikringsavtalen, noe som klart er tilfellet her.
Dersom et uhell kun skal dekkes av deres forsikring dersom er tredjemann er inne i bildet, burde dette videre vært opplyst i forsikringsvilkårene etter de ulovfestede reglene om god avtaleskikk, se også FAL § 2-1 (1) 2. pkt.
Endelig vil jeg legge til grunn at deres fortolkning av ordlyden ”skade på mobiltelefonen som følge av en plutselig og uforutsett ytre årsak knyttet til et bestemt skadetidspunkt” ikke kan regnes som en alminnelig tolkningsforståelse, da det eksisterer tilsvarende ordlyd i andre forsikringsavtalevilkår, og tolkningen etter andre avtaler omfatter slike uhell som mitt. Hvor et eksempel (uthevet i vedlegg) kan være at ”du støter inn i din plasma-tv, slik at den faller i gulvet og går i stykker”. Et slikt uhell er direkte overførbart på det uhellet jeg har nå ha opplevd med min mobiltelefon.

Vedlagt følger kopi av Netcoms forsikringsavtale, kopi av Elkjøps forsikringsavtale (eksempel), og kopi av kjøpsbevis på min mobiltelefon.

Vennlig hilsen

Navn Mellomnavn Etternavn

Lov om forsikringsavtaler

§ 4-9. (3)(sikredes fremkalling av forsikringstilfellet)

Selskapet kan ikke påberope seg at sikrede har fremkalt forsikringstilfellet ved en uaktsomhet som ikke er grov.

§ 4-9. (1,2)(sikredes fremkalling av forsikringstilfellet)

Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Er det ikke utvist svik, kan selskapet likevel pålegges delvis ansvar. § 4-12 gjelder i så fall tilsvarende.

Har sikrede ved annen forsikring enn ansvarsforsikring grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, og forholdene ellers.

§ 1-3. (bestemmelsenes tvingende karakter)

Når ikke annet er sagt, kan bestemmelsene i del A ikke fravikes til skade for den som utleder rett mot selskapet av forsikringsavtalen.

§ 2-1. (informasjon i forbindelse med tegningen)

I forbindelse med tegningen av en forsikring skal selskapet i nødvendig utstrekning legge forholdene til rette for at forsikringstakeren kan vurdere forsikringstilbudet. Herunder skal det gi opplysninger om det er vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det forsikringstakeren med rimelighet kan vente er dekket under vedkommende forsikring, om alternative dekningsformer og om tilleggsdekninger som det markedsfører. Gjelder tegningen flere forsikringer, skal det opplyses om premien for hver av forsikringene

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer