Gjennomsnittslønn i Norge

Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen

Økte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018.

PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018.
PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå har i dag publisert lønnsstatistikk for 2018, og fra september 2017 til september 2018, økte gjennomsnittslønna i Norge med 2,9 prosent. Statistikken omfatter alle som har et lønnet arbeidsforhold i Norge.

Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent var dermed 45.600 kroner i september 2018. Heltidsekvivalent betyr at man regner om lønna til dem i deltidsstilling som om de hadde jobbet fulltid.

2,9 prosent lønnsvekst er høyere enn de to foregående årene, der veksten var på henholdvis 1,6 og 2,3 prosent. Neste år forventes det at lønnsveksten blir enda høyere.

Størst vekst i bergverksdrift

Ser man på de ulike yrkesgruppene, er det ansatte i bergverksdrift og utvinning (inkluderer også olje- og gassutvinning) som har hatt den største lønnsveksten det siste året. Her var økningen 3,9 prosent, og det er også gruppa med den høyeste gjennomsnittslønnen på snaue 72.700 kroner.

Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen

I andre enden har ansatte i vann, avløp og renovasjon den svakeste lønnsveksten, på 1,8 prosent.

Yrkesgruppa med lavest gjennomsnittlig månedslønn er overnatting og serveringsvirksomhet, med gjennomsnittlig månedslønn på 31.300 kroner – da med en lønnsvekst på 3,3 prosent.

Ikke-bosatte har lavest lønnsvekst

Statistikken inneholder også lønsstatstikk basert på innvandringskategori og landbakgrunn. Innvandrere hadde i gjennomsnitt en lønn på 40.200 kroner, versus 47.100 kroner for øvrige bosatte.

Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen

Gruppa som har hatt lavest lønnsvekst er de som jobber i Norge, men som ikke er bosatt i Norge. Her var veksten 1,2 prosent, med en gjennomsnittlig månedslønn på 35.800 kroner. Disse er representert i blått i diagrammet over.

Sjekk lønnen din: Dette bør du tjene

I tabellen under ser du gjennomsnittlig månedslønn i 2018 for over 400 yrkesgrupper. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og du kan sortere etter lønn ved å trykke på månedslønn-kolonnetittelen.

Yrkesgruppe Månedslønn
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad60000
0210 Befal med sersjant grad40550
0310 Menige..
1111 Politikere67730
1112 Toppledere i offentlig administrasjon95010
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner61450
1120 Administrerende direktører78140
1211 Finans- og økonomisjefer83130
1212 Personalsjefer77100
1213 Strategi- og planleggingssjefer62760
1219 Andre administrative ledere66090
1221 Salgs- og markedssjefer73100
1222 PR- og informasjonssjefer65390
1223 Forsknings- og utviklingsledere78790
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.55450
1312 Ledere innen akvakultur mv.66860
1321 Ledere av industriproduksjon mv.68970
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.106930
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet59570
1324 Ledere av logistikk og transport mv.64130
1330 Ledere av IKT-enheter76260
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn51350
1342 Ledere av helsetjenester61480
1343 Ledere av eldreomsorg57070
1344 Ledere av sosialomsorg54720
1345 Ledere av utdanning og undervisning57830
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet90190
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting67660
1411 Hotellsjefer48080
1412 Restaurantsjefer40480
1420 Varehandelssjefer48000
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere51160
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter50000
2111 Fysikere og astronomer61060
2112 Meteorologer51740
2113 Kjemikere65120
2114 Geologer og geofysikere83810
2120 Matematikere, statistikere mv.54370
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.56040
2132 Sivilagronomer mv.52430
2133 Miljøvernrådgivere53230
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)56930
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)62600
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)..
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)66620
2145 Sivilingeniører (kjemi)63030
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)80200
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)67330
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)69350
2152 Sivilingeniører (elektronikk)66810
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)59360
2161 Sivilarkitekter58700
2162 Landskapsarkitekter57630
2163 Produkt- og klesdesignere49940
2164 Arealplanleggere52880
2165 Landmålere, kartografer mv.50060
2166 Grafiske- og multimediadesignere45320
2211 Allmennpraktiserende leger68090
2212 Legespesialister83140
2221 Spesialsykepleiere48550
2222 Jordmødre52630
2223 Sykepleiere44780
2224 Vernepleiere43320
2250 Veterinærer51740
2261 Tannleger63540
2262 Farmasøyter57820
2263 Helse- og miljørådgivere..
2264 Fysioterapeuter41360
2265 Ernæringsfysiologer50020
2266 Audiografer og logopeder41990
2267 Ergoterapeuter40010
2269 Kiropraktorer mv...
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere49930
2320 Yrkesfaglærere45380
2330 Lektorer mv. (videregående skole)48020
2341 Grunnskolelærere44590
2342 Førskolelærere39300
2351 Spesialister i pedagogikk49380
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger44190
2353 Andre språklærere..
2354 Andre musikklærere43730
2355 Andre lærere i estetiske fag..
2356 Andre IKT-lærere..
2359 Andre lærere46920
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere57620
2412 Finans- og investeringsrådgivere62540
2413 Finansanalytikere61630
2421 Organisasjonsrådgivere mv.52890
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet48360
2423 Personal- og karriererådgivere54160
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling54040
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere50850
2432 Informasjonsrådgivere50210
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter61340
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter61760
2511 Systemanalytikere/-arkitekter61140
2512 Programvareutviklere58110
2513 Nett- og multimediautviklere..
2514 Applikasjonsprogrammerere..
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere58260
2521 Databasedesignere og -administratorer57360
2522 Systemadministratorer53240
2523 Nettverksansvarlige..
2529 Sikkerhetsanalytikere mv.59680
2611 Jurister og advokater66860
2612 Dommere78920
2619 Andre juridiske yrker62090
2621 Arkivarer og kuratorer43760
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere41100
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi63830
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap56290
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag43170
2634 Psykologer52950
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt42620
2636 Geistlige yrker49560
2641 Forfattere mv.52790
2642 Journalister50340
2643 Oversettere, tolker mv.40100
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere..
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere46340
2653 Koreografer og dansere42070
2654 Regissører51870
2655 Skuespillere41540
2656 Programledere i TV og radio51740
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker..
3112 Bygningsingeniører52990
3113 Elkraftingeniører57340
3114 Elektronikkingeniører56650
3115 Maskiningeniører52900
3116 Kjemiingeniører56800
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi69140
3118 Tekniske tegnere48790
3119 Andre ingeniører54760
3121 Arbeidsleder, bergfag..
3122 Arbeidsleder, industri46640
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg51950
3131 Energikontrolloperatører49850
3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv...
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri52240
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg68070
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon45480
3139 Andre prosesskontrolloperatører..
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)40100
3142 Agroteknikere43720
3143 Skogteknikere44960
3151 Skipsmaskinister62310
3152 Dekksoffiserer og loser61530
3153 Flygere89490
3154 Flygeledere82580
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet..
3211 Radiografer mv.43470
3212 Bioingeniører42050
3213 Reseptarer42250
3214 Protese- og tannteknikere43570
3230 Yrker innen alternativ medisin..
3240 Dyrepleiere31570
3251 Tannpleiere40160
3254 Optikere45730
3256 Helsesekretærer34740
3257 Helse- og miljøkontrollører56720
3258 Ambulansepersonell42730
3259 Andre helseyrker39860
3311 Finansmeglere94700
3312 Kundebehandlere lån og kreditt51700
3313 Regnskapsførere48890
3315 Takstmenn47820
3321 Forsikringsagenter54310
3322 Selgere (engros)51330
3323 Innkjøpere49940
3324 Handels- og skipsmeglere109000
3331 Speditører og befraktere45930
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.48770
3333 Arbeidsformidlere39890
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere63130
3339 Andre yrker innen forretningstjenester..
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell53670
3342 Advokatsekretær41670
3343 Sjefssekretærer46550
3351 Tollere39690
3352 Skattefunksjonærer39540
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser37660
3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv...
3355 Politibetjenter mv.49330
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning40840
3411 Privatetterforskere mv...
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt41280
3413 Religiøse yrker38380
3421 Idrettsutøvere43370
3422 Trenere og idrettsdommere41320
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører35590
3431 Fotografer og filmfotografer41680
3432 Interiørdesignere og dekoratører40110
3433 Tekniske konservatorer..
3434 Sjefskokker36830
3439 Andre yrker innen estetiske fag44040
3511 Driftsteknikere, IKT50700
3512 Brukerstøtte, IKT44050
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT54140
3514 Internett-teknikere51470
3521 Teknikere innen radio og tv43390
3522 Teknikere innen telekom41470
4110 Kontormedarbeidere38520
4131 Stenografer mv...
4132 Dataregistrere42180
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor37360
4212 Bingoverter, bookmakere mv.30570
4213 Pantelånere mv...
4214 Inkassomedarbeidere mv.39630
4221 Reisebyråmedarbeidere mv.38690
4222 Kundesentermedarbeidere37720
4223 Sentralbordoperatører35210
4224 Hotellresepsjonister29550
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere36820
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)35150
4227 Intervjuere26510
4229 Andre opplysningsmedarbeidere38180
4311 Regnskapsmedarbeidere42840
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere42860
4313 Lønningsmedarbeidere43960
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere37930
4322 Logistikkmedarbeidere44780
4323 Transportfunksjonærer40770
4411 Bibliotekassistenter36170
4412 Postbud og postsorterere35220
4413 Kodere mv...
4415 Arkivassistenter40060
4416 Personalkontormedarbeidere46540
5111 Flyverter, båtverter mv.36950
5112 Konduktører49600
5113 Reiseledere og guider31580
5120 Kokker32800
5131 Servitører28610
5132 Bartendere28420
5141 Frisører30290
5142 Kosmetologer mv.32660
5151 Renholdsledere i virksomheter37260
5152 Husholdere38400
5153 Vaktmestre37290
5161 Astrologer mv...
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere41400
5164 Dyrepassere og - trenere mv.30220
5165 Kjøreskolelærere42880
5169 Andre personlige tjenesteytere37590
5211 Torghandlere40570
5212 Gateselgere, mat..
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk..
5222 Butikkavdelingssjefer38710
5223 Butikkmedarbeidere31590
5230 Billettselgere36350
5241 Mannekenger og modeller..
5242 Demonstrasjonsselgere33450
5243 Dørselgere..
5244 Telefon- og nettselgere36760
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)29310
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.27940
5249 Andre salgsmedarbeidere36110
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.31770
5312 Skoleassistenter31900
5321 Helsefagarbeidere38810
5322 Hjemmehjelper33620
5329 Andre pleiemedarbeidere34550
5411 Brannkonstabler47830
5413 Fengselsbetjenter40450
5414 Vektere35140
5419 Andre sikkerhetsarbeidere31980
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter..
6112 Frukt- og bærprodusenter..
6113 Gartnere31350
6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster.
6121 Melke- og husdyrprodusenter29460
6122 Egg- og fjærfeprodusenter32690
6123 Birøktere mv...
6129 Andre dyreoppdrettere og røktere..
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)28090
6210 Skogbrukere33700
6221 Havbruksarbeidere43800
6222 Fiskere41120
6224 Fangstfolk..
7112 Murere36810
7113 Steinhoggere mv.38950
7114 Betongarbeidere40060
7115 Tømrere og snekkere35650
7119 Andre bygningsarbeidere35830
7121 Taktekkere37050
7122 Gulv- og flisleggere36310
7123 Gips- og sparklingsarbeidere..
7124 Isolatører mv.37430
7125 Glassarbeidere35950
7126 Rørleggere og VVS-montører39760
7127 Kuldemontører mv.42490
7131 Malere og byggtapetserere35320
7132 Overflatebehandlere og lakkerere36230
7133 Feiere, fasaderenholdere mv.36610
7211 Støpere35880
7212 Sveisere38240
7213 Kopper- og blikkenslagere37140
7214 Platearbeidere36380
7215 Riggere og spleisere42330
7221 Smeder..
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.39630
7223 Metalldreiere mv.37050
7224 Metallslipere..
7231 Bilmekanikere36390
7232 Mekanikere innen flytekniske fag53290
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere40870
7234 Sykkelreparatører mv...
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører42030
7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere..
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.36050
7314 Keramikere mv...
7315 Glasshåndverkere..
7316 Dekormalere mv...
7317 Kunsthåndverkere i tre mv...
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)32130
7319 Andre kunsthåndverkere..
7321 Førtrykkere39250
7322 Trykkere37760
7323 Innbindere mv.31800
7411 Elektrikere40560
7412 Automatikere45870
7413 Energimontører41440
7421 Serviceelektronikere41070
7422 Tele- og IKT-installatører34560
7511 Slaktere, fiskehandlere mv.34760
7512 Bakere, konditorer mv.33870
7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon)..
7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)..
7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke..
7522 Møbelsnekkere34620
7531 Skreddere, buntmakere mv.36850
7532 Gradører..
7534 Møbeltapetserere mv.36160
7535 Skinnberedere og garvere..
7536 Skomakere..
7541 Yrkesdykkere49110
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere54820
7543 Produkttestere (ikke matprodukter)..
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere40540
7549 Andre håndverkere30590
8111 Bergfagarbeidere41260
8112 Prosessoperatører (oppredning)..
8113 Operatører innen boring mv.60200
8114 Operatører innen produksjon av betong mv.37370
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag37680
8122 Operatører innen metallflatebehandling.
8131 Operatører innen kjemisk industri43720
8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv...
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter37110
8142 Operatører innen plastprodukter35430
8143 Operatører innen papirprodukter33560
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører..
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.35180
8153 Industrisyere32600
8154 Operatører innen tekstilbearbeiding..
8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding.
8156 Operatører innen skinn og lærprodukter..
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører31380
8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær.
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon34880
8171 Operatører innen treforedling35010
8172 Operatører innen trelastproduksjon33990
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon35680
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører41290
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører38160
8189 Andre stasjonære maskinoperatører.
8211 Montører av mekaniske produkter38100
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter39200
8219 Andre montører..
8311 Lokomotiv og T-baneførere55630
8312 Skiftekonduktører mv..
8322 Bil-, drosje- og varebilførere33070
8331 Bussjåfører og trikkeførere35820
8332 Lastebil- og trailersjåfører36530
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere35110
8342 Anleggsmaskinførere39540
8343 Kran- og heisførere mv.41740
8344 Truckførere36190
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)41230
9111 Renholdere i private hjem30570
9112 Renholdere i virksomheter32020
9122 Bilvaskere31500
9123 Vinduspussere..
9129 Andre rengjørere..
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon26590
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon26020
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk27080
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.30330
9215 Hjelpearbeidere i skogbruk..
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk..
9311 Hjelpearbeidere i bergverk..
9312 Hjelpearbeidere i anlegg36150
9313 Hjelpearbeidere i bygg32670
9321 Håndpakkere mv.34870
9329 Andre hjelpearbeidere i industri35710
9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy.
9333 Laste- og lossearbeidere34710
9334 Varepåfyllere30240
9412 Kjøkkenassistenter28980
9510 Reklamedistributører mv.34890
9611 Renovasjonsarbeidere35380
9612 Gjenvinningsarbeidere33020
9613 Gatefeiere mv...
9621 Bud mv.33880
9622 Altmuligmann32310
9623 Måleravlesere mv...
9629 Andre hjelpearbeidere32790

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer