Samboerkontrakt

Klikk her for å laste ned den nye Word versjonen. DinSide tar ikke ansvar for feil i lovgjengivelsene. Hvis du vil lese lovtekstene anbefaler vi at du går til Lovdata på nett.

Publisert

Personalia: Mellom: ........................................., fødselsdato; ......................,

og; ................................................., fødselsdato; ......................,

er følgende samboeravtale inngått:

Eierforhold:

1.

Det hver av partene hadde med seg inn i samboerforholdet skal de beholde som sitt ene-eie, også ved et eventuelt samlivsbrudd.

En fullstendig oversikt over disse gjenstandene bør derfor føres, og undertegnes av begge parter.
Se vedlegg nr 1.

2.

Det den enkelte part erverver i framtiden ved arv eller gave skal fortsette å være den enkelte parts ene-eie dersom intet annet bestemmes i det enkelte tilfellet.

Dersom annet er avtalt bør dette straks nedskrives og undertegnes av begge parter. Se vedlegg nr 2.

3.

Det partene erverver i fellesskap under samboerforholdet skal være i sameie mellom partene (dvs med 50% hver), med mindre noe annet er særskilt avtalt.

Gjenstander som omfattes av dette punkt bør straks de er ervervet føres inn i vedlegg nr. 2. Her bør man angi de tilfeller hvor eierandelen skal være annerledes enn 50%, f. eks. 70% på A og 30% på B.

Dere kan også spesifisere de eiendeler som en av partene skal eie alene. Det gjøres ved at man setter denne partens eierandel til 100%.

4.

De gjenstander som er i sameie mellom partene skal kun disponeres i fellesskap.

Partene kan allikevel fritt bruke gjenstanden så lenge sameiegjenstanden brukes til det den er ment til, og som den vanligvis brukes til.

Det er den juridiske rådigheten over sameiegjenstandene som er begrenset: Dvs. at gjenstandene kun kan gis som gave, selges, pantsettes, leies ut eller på annen måte disponeres over rettslig dersom begge partene har akseptert dette.

Både muntlige og skriftlige avtaler er bindende, men av bevishensyn er skriftlig aksept å foretrekke. Dette gjelder særlig for gjenstander med en viss økonomisk verdi.

Annet:

5.

Partene hefter kun for den gjeld de har påtatt seg i fellesskap.

Dvs. at partene vil hefte alene for gjeld han / hun har påtatt seg (f. eks. ved kjøp på avbetaling) med mindre annet er særskilt avtalt i hvert enkelt tilfelle.

6.

Partene skal dekke alle løpende fellesutgifter med en halvpart hver. Eks: telefon,strøm, husleie og matutgifter.

Partene har blitt enige om følgende fordeling: .............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

7.

I forbindelse med denne avtalen opprettes et gjensidig testament; Nei 0 Ja 0

Hvis Ja, se Arveloven av 3. mars 1972 nr. 5 for hvilke formkrav som kreves av et testament.

Husk: Samboere får ikke automatisk arverett dersom den ene skulle falle fra. For samboere er det derfor av særlig betydning å ha et gjensidig testament.

Merk: Formkravene til testamenter er absolutte, enhver formfeil vil kunne medføre at testamentet blir kjent ugyldig. Arvelovens kap. 8 beskriver testamentsformene, se også vårt testament som er lagd spesielt for samboere uten livsarvinger (barn).

8.

Felles barn.

Har en av partene foreldreansvaret alene? Ja 0 Nei 0

Har dere delt foreldreansvar? Ja 0 Nei 0

Er avtalen om delt foreldreansvar meldt til Folkeregisteret? Ja 0 Nei 0

Husk: Når samboere får barn sammen er det moren som får foreldreansvaret alene. Dette følger av Barnelovens § 35. En erkjennelse av farskapet innebærer aldri del i foreldreansvaret.

§ 35 sier imidlertid videre at foreldrene kan avtale at de skal ha delt foreldreansvar, eller at faren skal ha oreldreansvaret alene.En slik avtale må meldes til Folkeregisteret for å være gyldig.

9.

Opphør av samboeravtalen inntrer dersom:

- Den sies opp skriftlig av en av partene.

- Et gjensidig testament opprettet i forbindelse med samboeravtalen tilbakekalles.

- Partene inngår ekteskap eller registrert partnerskap.

- Det skjer et faktisk samlivsbrudd som varer lengre enn; ..................uker / måneder.

10.

Partenes eiendeler skal fordeles i henhold til det som følger av denne avtalen.

Hver av partene beholder sine egne gjenstander. Dvs sitt ene-eie.

Sameieloven gjelder fullt ut for de eiendelene som partene eier i fellesskap, eller:

Har begge partene like stor eierandel i gjenstanden, skal fordeling skje etter loddtrekning dersom partene ikke avtaler noe annet.

Den som har størst eierandel i en gjenstand (f. eks. 60%) skal ha førsteretten til å overta eiendelen.

Den som overtar en eiendel som er i sameie mellom partene skal kompensere den andre for dette. Vederlaget skal utgjøre markedsverdien på gjenstanden på det tidspunkt partene ble enige om hvem som skulle overta eiendelen, fratrukket verdien av overtagers eierandel. Eiendeler som skal overtas mot vederlag, overtas først på betalingstidspunktet. Fram til dette tidspunkt gjelder selvsagt begrensningene i pkt. 4.

11.

Dersom fordelingen av eiendeler i sameie mellom partene ikke er gjort innen ..........uker / mnd. etter samlivsbruddet, kan hver av partene kreve eiendelen solgt.

12.

Hver av partene har sin kopi av samboeravtalen
og en tredje kopi er hos: .......................................................

Begge parter har signert alle 3 kopiene av avtalen, og er underforstått med dens innhold.

Dato: ..................... Dato: ........................

Signatur: ....................................... Signatur: ...................................................

Vedlegg 1.

Liste over gjenstander den enkelte part hadde før samboerforholdet startet.

Navn: Gjenstand: Eierandel:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Dato: .......................... Dato: ................................

Signatur: ....................................... Signatur: ......................................

Vedlegg 2.


Oversikt over gjenstander som er i sameie mellom partene, jfr. avtalens punkt 2 & 3.

Navn: Gjenstand: Eierandel:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Dato: ...................... Dato: ............................

Signatur: ............................................. Signatur: ..........................................

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer