OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT

DENNE UKA: Om 20 år (1) (Ønskedrøm A)Hvor BRA kan det gå i framtida? spør Tøgrim i første, OPTIMISTISKE del av ei Ny SommerSerie med 2x2 VISJONER om 20 år: ØNSKEDRØM og MARERITT! Laga for Norsk Telemuseum og aldri offentliggjort før!

2018-Serien: (1)

Det VAKRE Dagliglivet

Sommeren 2000 legger vi for første gang ut et HEMMELIG ArbeidsNotat jeg laga i 1998.

Det handler om Verden om 20 år - altså i 2018.

Det inneholder mange konkrete spådommer.

Men åsså TO BUDSKAP:

Det meste har IKKE skjedd!

Det første budskapet er at MESTEPARTEN av det som skal skje med DataRevolusjonen, har IKKE skjedd ennå.

Sånn sett lever vi fortsatt i 1901 - Nitten-Null-En - som KULTURELT sett hørte til 1890-tallet:

Biler fantes, men de betydde ikkeno ennå. (3 biler var registrert i Norge i 1900!) Kinoer, telefoner, grammofonen, elektrisk lys, radiosendinger over Havene, tilmed nesten ferdige fly - alt hadde BEGYNT å spre seg, men ingen kunne forestille seg åssen den moderne storbyen skulle stå fram i 1920-åra.

ETTER 1. VerdensKrig, den russiske revolusjon, Mussolinis kupp i Italia, det Kinesiske Keiserdømmes fall.

Etter at plysjen og de brune bildene var hivd ut av stuene hos Unge, Moderne Folk, og erstatta av Funksjonalismen og Surrealismen.

2020 ... 2018 ... 2010(?)

DER er vi nå. Den Gamle Verden skal hives på skraphaugen.

VI representerer alt det som snart skal HIVES UT!

Mener jeg no forskjellig om dette i år 2000, i forhold til da jeg skreiv, i år 1998?

Nei. Det er for kort tid sida. Bortsett fra når det gjelder EI sak:

FARTEN.

Prognosene for UTVIKLINGA som jeg har trodd på (for ikke å snakke om det jeg har SAGT, for det har vært enda mer forsiktig) har med VELDIG få forbehold blitt tatt igjen av UTVIKLINGA SJØL.

Jeg regner det fx nå som sannsynlig at over halve menneskeheten vil være på Nett i 2010. DET ville jeg ikke sagt for to år sida.

Betyr det altså at mye av det jeg snakker om her, åsså vil komme på plass før ... 2020? (Feighet stopper kjeften min her ...)

Framtida er IKKE VedTatt

Det ANDRE budskapet mitt er at Verdens Framtid om 20 år IKKE er bestemt, i år 1998 ... eller 2000.

Sagt på ei anna måte: SKJEBNE bestemmes ikke av TEKNOLOGI.

NEI, det er IKKE sånn at fx maskiner MÅ føre til sosialisme.

Eller at tilgang til InterNett for alle, MÅ føre til frihet og demokrati overalt.

La meg understreke at jeg er FOR at tilgang til Internett for alle skal regnes om en MenneskeRett. Sjekk FNs MenneskeRettighetsErklæring sjøl, og se om du ikke er enig med meg!

Men: Ytterst FORSKJELLIGE samfunn kan bygge på SAMME teknologi!

Dette diskuterer jeg bl.a. i 1. kapittel av boka mi om framtida, KVIKKSØLV! Men i denne serien prøver jeg å gjøre det enda tydeligere, ved å sette to svært MOTSATTE - mulige? - samfunnsutviklinger OPP MOT hverandre.

Hvilken av de to tror jeg mest på? Kommer tilbake til det ...

Norsk Telemuseum & co

Notatet blei til på oppfordring fra folk i Norsk TeleMuseum.

Bl.a. Sjefen Sjøl, Eli Hall, og andre gode venner og Virkelige Helter som jobber hardt med å redde viktige deler av vår Nære Teknologiske Fortid (åsså ting, som da jeg vokste opp, var min samtid ...).

Om dette er det mer å si ... men det får jeg ikke sagt her.

Bare at dette er folk jeg har fått mye av, og at HVIS du fx er i Oslo i sommer, så er det en god ide å ta turen innom hovedutstillinga deres - den "bor" INNI Norsk Teknisk Museum, veiviser finner'u HER!

Så kan du jo få med deg sommer'ns MONSTERutstilling på Teknisk Museum med det samma!

(Skrivi på oppfordring fra Telemuseet, våren 1998)

(OFFENTLIG lagt ut på NETT første gang 2000-07-14)


"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"(1)

- to parallelle visjoner - et arbeidsnotat -

I første visjon: ØNSKEDRØM A

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT

ARBEID og ØKONOMI

1) DEN VIKTIGSTE KAPITALEN

MENNESKENE og INFORMASJONEN som menneskene har skapt, blir den viktigste kapitalen i det neste århundret.

I industrisamfunnet blei menneskene MINDRE sentrale i
produksjonen enn i jordbrukssamfunnet: De følte seg ofte som hjelpeløse deler i ei svær maskin, som Chaplin i Modern Times -

Om 20 år vil menneskenes kunnskap og dyktighet være VIKTIGERE i økonomien enn for 20 år sida.

Men menneskenes hjerner er like gode overalt: I byer og på landsbygda, i den 1 og den 3 verden, blant kvinner og menn, rike og fattige.

Å spre INFORMASJON til alle er mye billigere og enklere enn å spre svære mengder FYSISK KAPITAL (digre fabrikkanlegg, enorme brygger og jernbaner og veier, svære kraftsentraler, jumbojetfly osv) til alle deler av verden.

Og NETTET gjør sånn spredning av info overalt lettere og lettere og billigere og billigere.

Først kunne Nettet bruke telefonlendinger og pc-er som var der alt. Men i 1998 har mesteparten av verden ikke pc og telefon...Men før år 2000 flyter datainfo trådløst ned fra himmelen til alle deler av jorda. Og om få år flyter den på alle strømledninger, til alle telefoner, fjernsyn og radioer - snart er ALLE mennesker i det samme økonomiske Info-Nettet.

MULIGHETEN for alle mennesker på jorda til å delta PÅ LIKE FOT i INFO-ØKONOMIEN oppstår for første gang på begynnelsen av 2000-tallet!

ARBEIDET

Rutinejobber i fabrikker og kontor, tungt, slitsomt og kjedelig arbeid er vekk. Robotene tar grisearbeidet - Det betyr at menneskene kan jobbe med det som mennesker er best til: Arbeid som krever intelligens og menneskelig sympati.

Skapende arbeid - å løse problemer, gjøre oppfinnelser, drive med forskning, organisere, drive med opplæring, ta seg av sjuke, menneskelig omsorg, oppdra unger, drive med kunst og idrett og underholdning vil bli 2000-tallets arbeid.

Mer spennende og givende arbeid enn mennesker noen gang har hatt...

FJERNARBEID

Stadig mer arbeid kan gjøres hvor som helst fra - Det betyr slutt på det store skillet mellom sentrum og distrikt Narvik og Flekkefjord blir like sentralt som Oslo og New York.

Det øker den menneskelige friheten, frigjør arbeidet fra tvangen til å flytte for å finne jobb - og det betyr et mer rettferdig arbeidsmarked for folk i den 3.
verden, som kan selge sin dyktighet på arbeidsmarkedet uten å behøve å krysse grensesperringene som nå hindrer "økonomiske folkevandringer".

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT

2) (noe om) TEKNOLOGI og (litt om) HANDEL

MASKINPRODUKSJON

Samlebåndsindustrien er slutt. Store sentraliserte fabrikker er erstatta med små maskiner som står spredd rundt omkring.

Produksjon med svært små maskiner, mikroproduksjon og
bioproduksjon sammen med ny materialkunnskap gjør det også mulig å produsere svært små og billige deler, med lite bruk av materiale og energi.

Etterhvert begynner folk å få sånne maskiner hjemme (eller symaskiner, verkøymaskiner osv som du har hjemme, bruker mer og mer av sånn teknologi, sånn at du kan hjemmeprodusere mer og mer ved å hente filer.)

Dette gjør det mulig for deg å ta styringa fra fjerne
storprodusenter og styre produksjonen sjøl, sånn at du får det produktet du sjøl vil ha.

Det gjør det også mulig å lage produkter som kan leve lengre, fordi de diagnostiserer seg sjøl, forteller om når en del er utslitt, og gjør det mulig å reprodusere bare eden utslitte delen.

Produktene kan også bygges for å være lett resirkulerbare, og roboter kan plukke dem fra hverandre. Om resirkulering ikke er lønnsomt i 1998, vil produksjonen være planlagt fra starten av sånn at det er lønnsomt i 2020.

Produksjon av denne typen blir mer og mer avhengig av kunnskap, programvare, og mindre og mindre av veldige sentrale investeringer. Dermed blir det stadig lettere for folk som HAR kunnskap og LITT investeringer i den 3. verden å SJØL sette opp sånn produksjon.

Flere produkter som er mer under din kontroll og bedre tilpassa deg, lever lengre, bruker mindre ressurser og er stadig mindre miljøskadelige!

BIOPRODUKSJON

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT

Utviklinga av biologisk produksjon gjør det fx mulig å:

- produsere kompliserte materialer og medisiner uten
energikrevende og forurensende kjemisk storproduksjon

- Utvinne og resirkulere materialer uten forurensing, og rense opp forurensa områder bl.a. ved å bruke bakterier og planter
- erstatte intenst jordbruk med gjødsel og industrielt fiske og husdyrhold, med produksjon av protein i biologiske fabrikkanlegg

Dette gjør det også mulig å la større deler av naturen være urørt av industri, jordbruk og fiske og gå over til å være beskytta naturpark. Og sånne naturparker vil også bli av økende verdi for fattige land, som kan bruke artsmangfoldet som "genetiske bibliotek" der de kan finne løsninga på mange bioteknologiske problemer.

MEDISIN

FJERNDIAGNOSE: Nettet gjør det mulig å NÅ en lege nårsomhelst. Du behøver ikke vente på sjukehelikopteret: Du kan begynne å beskrive symptomer, og gjerne la legen lytte på pulsen, pusten osv med en gang (utstyr som gjør det mulig å diagnostisere mulig
attakk ut fra hjerterytmen via telefon fins alt i dag.)

Fjerndiagnose hjemmefra eller fra et lite sjukehus i sentrale Andes via en ekspert hvorsomhelst på jorda vil kunne bedre PRESISJONEN i medisinsk diagnose enormt. Og minske dødsfall, alvorlige komplikasjoner smerte og frykt.

FJERNOPERASJONER: Muligheten for å fjernoperere med roboter som er styrt fra en annen by eller et anna land, gjør at hundremillioner som til nå pga fattigdom eller i en katastrofesituasjon aldri hadde MULIGHETEN til kirurgisk behandling, nå kan få det.

UHELBREDELIGE SJUKDOMMER: Lesning av genomet vil gjøre det mulig å HELBREDE (og ikke bare behandle) former for sukkersjuke, leddgikt, allergier kreft osv. - OG reagere raskt med virkelig helbredende medisin på smittsomme sjukdommer som AIDS.

SKADDE LEGEMSDELER: Genetisk og biologisk kunnskap, sammen med muligheten for å gro organer i tank (gjerne klona fra ditt eget vev) gjør det mulig å knytte sammen brutte nervebaner i øye, øret, ryggen osv, og dermed helbrede varig former for lammelse, blindhet, døvhet - om nødvendig, gro et nytt øye. Eller et nytt,
sunt hjerte som ikke frastøtes av din kropp. Gro nytt skinn istedenfor forbrent hud. Eller om du har mista et bein eller en arm: Gi deg en ny, hel kropp.

Medisiner mot aldring gjør det mulig å hindre beinskjørhet, dårlig syn, hukommelsestap, slitasjesmerter...

Pastiske operasjoner blir også billigere, enklere og mindre risikable, ja. Og plastiske operasjoner er ofte viktige for et bedre liv. Gjennombruddet for medisinen som datateknologien + store databaser + Nettet fører til, vil om 20 år minske den MENNESKELIGE LIDELSEN som sjukdom fører til enormt.

ENERGI

Nettstyring av all energibruk i produksjon og i heimen, + ny teknologi for produksjon, gjør at BRUKEN av energi kan reduseres overalt.

Nettstyring av HELE energisystemet + ny teknologi som gjør det mulig å effektivt LAGRE energi lokalt, gjør det mulig for heimer, kontorer, butikker og fabrikker å HENTE energi fx en gang i døgnet, uka eller måneden,
og å PRODUSERE energi lokalt (fx med solceller, vind,
varmepumper, hydrogen, treflisbrenning, små hydroEnergiverk osv) og enten lagre den lokalt til det blir behov for den, eller å sende den "bakover, oppover" inn i det store energiNettet.

På den måten kan SMÅPRODUKSJON av energi bli lønnsomt og brukes på det STORE energiNettet (noe som aldri var lønnsomt på 1900-tallet).

Dette gjør STORE investeringer mindre lønnsomt (det blir fx mulig å investere i et MINDRE massivt Nett for overføring av energi, fordi energien ikke trenger å sendes langt av sted akkurat i det øyeblikket den produseres, og Nettet kan fjernstyres, svitsjes av og på akkurat når det trengs) og spesielt, det kan bety de STORE energiverkenes død, og spesielt de FARLIGSTE (atom) og mest GRISETE (køl, olje) og mest DRIVHUS-DRIVENDE (Gass uten binding av C2O) energiverkenes død, REINERE energi, mer MILJØVENNLIG energi, energiproduksjon som REDUSERER drivhus-effekten!

TRANSPORT

Jobbing på Nett som fører til desentralisert bosetting og at folk møtes uten å møtes

- skjærer vekk mesteparten av de vanvittige arbeidsreisene ut og inn av storbyene
- kutter ned på reisene av folk i ledende posisjoner som flyr mellom byer og kontinenter bare for å ha møter der de konsulterer hverandre

- lokal produksjon av mange varer istedenfor sentral
samlebåndsproduksjon
- Minsker behovet for veldig stor, sentralisert transport av svære mengder råmaterialer, sentrale lagrer og utsending av ferdigvarer.

Styring av transporten av mennesker og produkter, som gjør det mulig å styre hver eneste taxi i en storby samtidig, eller hver eneste pakke innafor et stort transportsystem i et helt land
- gjør det mulig å tilby enhver som trenger bytransport å bli plukka opp på få minutter, uten å måtte parkere en privatbil
- og styre både mennesker og pakker gjennom transportsystemer sånn som InterNett nå styrer svitsja pakker: Langs den veien som er tom akkurat nå, UTEN å behøve å kjøre all transporten langs noen få hovedårer og gjennom transportsentra
+ og derfor uten like store røsj
+ og uten like store behov for mektige 10-felts motorveier og plankryss i 10 etasjer.

Ny teknologi som erstatter bilmotoren med el-motor, hydrogenmotor eller andre motorer uten utslipp og robotvogner som styrer seg sjøl, som kan transportere bådemennesker og varer og der transportflyten er organisert over Nettet kan forvandle bylufta og gjøre den rein, gjøre byene stille og uten motordur, avskaffe veldige parkeringshus og endeløs gateparkering (vogna kommer tilbake når du trenger den) og røsj (varer triller stille avgårde mens menneskene sover)... og
kanskje tilmed - o mirakel! skjøre ned på trafikkulykkene.

Slutt på transporten som miljø-ødelegger! Slutt på bil-helvete som har vært den store by-ødeleggeren på 1900-tallet!

HANDEL

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT

Overgangen til Netthandel vil føre til at alle som er i nærheten
av transport, vil få like(re) TILBUD, på linje med (mange av) de beste som fins i den rike verdens storbyer.

Det blir mulig å SELGE på ettet uansett om du er i et sentrum eller langt borte (og kanskje uansett om du er i et rikt eller fattig land) hvis du bare er i nærheta av transport.

Netthandel, sammen med desentralisert arbeid, vil føre til at folk flytter VEKK fra bysentene og at folk får et bedre bo-og arbeidsmiljø både i byene og på landet. (hvis desentraliserte transportsystemer blir opprettholdt!)

3) BY-LAND

Fjernarbeidet gjør det mulig for folk å bo hvor de vil - folk flytter fra byene i den rike verden og gjenoppliver småbyen og småsteder utafor alle byer, der du kan gå rett fra jobben og ut
i skogen til sjøen, seile eller ri eller gå på ski.

Storbyene gjennopplives som steder folk reiser til for å møte hverandre gå i gatene ha opplevelser (konsert, museum teater, treffe en ny kjærste...) og boligdistriktene i storstedene blir så mye mindre befolka at de kan sette av god plass til
fellesområder for at folk skal treffes, idrett, parker, plass til barn og (andre) dyr!

Stedene der folk bor er sunne, fredelige, med gode muligheter til kontakt med andre mennesker og naturen, de forurenser stadig mindre i forhold til de gamle storbyene med de svære gammaldagse transportsystemene...

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT

4) MENNESKELIG DAGLIGLIV

I et samfunn der det tunge slitet og de lange timene i transport forsvinner, folk får mer fritid og mer tilgang til kultur, og kan bo i mindre samfunn med mer muligheter til kontakt med andre mennesker og naturen -

- Kan NETTET være med på å skape MER menneskelig kontakt, og et samfunn som er BEDRE enn det mange hadde i storbyene seint på 1900-tallet.

Du kan bo sammen med familie og noen venner, mens du kan holde forbindelsen med venner, arbeidskamerater og folk du deler interesser og meninger med i resten av verden.

Du behøver ikke flytte hjemmefra for å lære å spille fiolin. Om du har en felelærer du er glad i, kan du holde kontakten sjøl om du flytter fra Konservatoriet i Wien til en sauefarm i Valparaiso. Sånn kan du bevare Nettverka dine gjennom hele livet på en annen måte enn folk på 1900-tallet, som måtte flytte og bryte med folk flere ganger i livet av hensyn til jobb, familie osv.

At du kan PLASSERE deg akkurat hvor du vil, gjør også at du kan skape deg FYSISKE alternativer til å jobbe på Nettet - i NettKontakt med andre - som er sånn at du fx KAN gå rett fra jobben og ut i vannet eller skauen. (Og tilmed TA MED DEG arbeidet for å gjøre en time av det mens du er et døgn ute i skauen.)

Sånn kan mennesket om 20 år være MINDRE innelukka i en hule i byen, utelukka fra mange mennesker og fra naturen, enn mennesket var fx i 1980.

Og den som er gammal og ikke kan komme ut, eller håpløst sjuk,kan tilbringe den siste tida, mens hun ligger i senga, med å fly over nordmarka i et ørlite fly med et øye, som lar henne komme til steder hun er glad i. Eller hun kan se eller snakke med gamle venner.

(Vi fortsetter med NEGATIVEN av denne utviklinga NESTE UKE - Under Steinen 62 Og med AVSLUTNINGA av det POSITIVE framtidsbildet av KULTUREN seinere.)

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT

tron øgrim


Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer